Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Besselink Juridisch Advies BV (hierna Besselink Juridisch Advies).

2. Besselink Juridisch Advies zal terzake van de aan haar verstrekte opdracht(en) zich inspannen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. Dit leidt dienaangaande tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

3. Deze voorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van alle overeenkomsten die tussen de opdrachtgever en Besselink Juridisch Advies worden gesloten, zulks met uitsluiting van welke andere voorwaarden dan ook en kunnen zowel opdrachten behelzen inzake juridische dienstverlening alsmede de incasso van vorderingen.

4. Besselink Juridisch Advies is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien zich ontwikkelende omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

5. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover Besselink Juridisch Advies en opdrachtgever zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

6. Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met Besselink Juridisch Advies een overeenkomst heeft gesloten dan wel aan Besselink Juridisch Advies een opdracht verstrekt, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of erfgename(n).

7. Onder derden wordt verstaan een door Besselink Juridisch Advies of de opdrachtgever ingeschakelde (rechts)persoon.

8. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

9. Alle opdrachten worden pas door schriftelijke bevestiging zijdens Besselink Juridisch Advies aan de opdrachtgever bindend. Besselink Juridisch Advies kan nimmer tot acceptatie van incasso en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Besselink Juridisch Advies is gerechtigd opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

10. De werkzaamheden van Besselink Juridisch Advies omvatten, juridische advisering, onderzoekswerkzaamheden, het vervaardigen van juridische teksten en contracten, incassoactiviteiten, het verzorgen van lezingen, presentaties, voorlichting etc. dit alles in de ruimste zin des woords.

11. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Besselink Juridisch Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Besselink Juridisch Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Besselink Juridisch Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

12. Besselink Juridisch Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Besselink Juridisch Advies is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Besselink Juridisch Advies kenbaar behoorde te zijn.

13. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Besselink Juridisch Advies voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

14. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op de andere bepalingen van de overeenkomst. Partijen zullen in dat geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past in de geest van de overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.
 


Artikel 2 Vergoeding
 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de opdrachtgever aan Besselink Juridisch Advies, voor haar werkzaamheden en/of te maken kosten, een vergoeding verschuldigd zijn die is gebaseerd op de door Besselink Juridisch Advies vastgestelde tarieven.

2. Door Besselink Juridisch Advies ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (zoals reis- en verblijfkosten, kosten van koeriersdiensten, gerechtskosten etc.) zullen separaat in rekening worden gebracht en indien van toepassing zal het gebruikelijke BTW-tarief worden berekend.

3. Indien voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden of prestaties leiden, die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal Besselink Juridisch Advies de opdrachtgever voorafgaand schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de werkzaamheden of prestaties.

4. Besselink Juridisch Advies is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel op te schorten en/of de behandeling van eventueel lopende zaken te staken indien de opdrachtgever niet op het eerste verzoek van Besselink Juridisch Advies zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalings- en overige verplichtingen.

5. Besselink Juridisch Advies is steeds gerechtigd om voor haar werkzaamheden en/of te maken kosten een voorschotbedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij afrekening van de desbetreffende zaak wordt dit voorschot met de totale opbrengsten en kosten verrekend.

6. Op alle door Besselink Juridisch Advies vervaardigde brieven, contracten en dergelijke is het auteursrecht onverkort van toepassing. Het eigendom van alle door Besselink Juridisch Advies vervaardigde teksten blijft derhalve bij Besselink Juridisch Advies liggen. Vermenigvuldiging door derden is niet toegestaan.

7. Reclames behoeven door Besselink Juridisch Advies slechts in behandeling te worden genomen indien dit schriftelijk, en wel binnen veertien dagen ná het verstrijken van de maand waarin de omstreden gebeurtenis waarop de reclame betrekking heeft, aan Besselink Juridisch Advies kenbaar is gemaakt.

8. Besselink Juridisch Advies is te allen tijde gerechtigd om bedragen die de opdrachtgever aan haar verschuldigd is te verrekenen met bij Besselink Juridisch Advies in beheer zijnde gelden.

9. Eenmaal per jaar, en wel steeds met ingang van 1 januari, heeft Besselink Juridisch Advies het recht haar prijzen en tarieven aan te passen aan de hand van maatschappelijke normen en ontwikkelingen.

10. De diensten van Besselink Juridisch Advies worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij onderling tussen Besselink Juridisch Advies en de opdrachtgever een andere afspraak is gemaakt.

11. Alle door Besselink Juridisch Advies verzonden facturen of declaraties terzake van juridische dienstverlening, incassowerkzaamheden of welke activiteiten ten behoeve van een opdrachtgever ook, dienen strikt te worden voldaan binnen uiterlijk 14 dagen dagen na dagtekening van de bedoelde factuur c.q. declaratie. De opdrachtgever verkeert bij het verstrijken van deze termijn van rechtswege in verzuim. Besselink Juridisch Advies is gerechtigd bij niet tijdige betaling het factuur- c.q. declaratiebedrag te verhogen met het aan (buiten)gerechtelijke incassokosten alsmede met 1% rente per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Een en ander zonder dat enige nadere ingebrekestelling zijdens Besselink Juridisch Advies noodzakelijk is.

12. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

13. Bij overmacht, waaronder begrepen brand, overstroming, inbraak, staking of verhindering als gevolg van derden die hun verplichtingen niet nakomen, is Besselink Juridisch Advies gerechtigd haar werkzaamheden uit te stellen net zo lang als de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

14. Besselink Juridisch Advies is te alle tijden gerechtigd om, indien zij dit noodzakelijk acht, een derde voor de uitvoering dan wel naleving van de overeenkomst in te schakelen. De hieraan verbonden kosten worden, indien deze niet door de wederpartij worden betaald, in rekening van de opdrachtgever gebracht.

15. Reistijd ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden als gewerkte uren in rekening gebracht.
 


Artikel 3 Incassokosten
 

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

2. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals dat door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

3. Indien Besselink Juridisch Advies hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor rekening van de opdrachtgever.

4. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 


Artikel 4 Aansprakelijkheid
 

1. Indien Besselink Juridisch Advies aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de waarde van de opdracht.
 


Artikel 5 Vrijwaring
 

1. De opdrachtgever vrijwaart Besselink Juridisch Advies voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. De opdrachtgever vrijwaart Besselink Juridisch Advies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 


Artikel 6 Geheimhouding
 

1. Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.
 


Artikel 7 Dossierinzage
 

1. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om dossierinzage te verlangen van Besselink Juridisch Advies.

Onder deze dossierinzage wordt verstaan:
 

  • inzage in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en documenten;
  • inzage in de door Besselink Juridisch Advies verzonden correspondentie aan de wederpartij.

Onder deze dossierinzage wordt in ieder geval niet verstaan:
 

  • inzage in de door Besselink Juridisch Advies gemaakte notities en aantekeningen;
  • inzage in correspondentie met informatiebureaus, deurwaarders en advocaten;
  • inzage in uittreksels en (financiële) rapportages van deurwaarders, informatiebureaus, gemeenten en anderszins die (mogelijk) in strijd zijn de wet bescherming persoonsgegevens.

2. Indien de opdrachtgever een afschrift van het dossier aan Besselink Juridisch Advies verzoekt is Besselink Juridisch Advies te allen tijde gerechtigd een bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen van ten minste â € 25,-, welk bedrag aan Besselink Juridisch Advies voldaan dient te zijn voordat tot het verlenen van het recht van inzage over kan worden gegaan.

3. Besselink Juridisch Advies is nimmer gehouden tot het noemen of vrijgeven van bronnen die haar van informatie voorzien.
 


Artikel 8 Geschillen
 

1. Op alle overeenkomsten tussen Besselink Juridisch Advies en de opdrachtgever is het Nederlandse recht onverkort van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering, zullen worden voorgelegd aan de volgens de regels van absolute en relatieve competentie bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Terug naar boven